Reklama
Zásady ochrany osobných údajov

Úvodné informácie

Spoločnosť Livesport s.r.o. (ďalej len „my“, „náš“ alebo „nás“) rešpektuje súkromie svojich používateľov (ďalej len „Vy“ alebo „Váš“). Tieto Informácie o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Informácie“) vysvetľujú ako zhromažďujeme, používame, zverejňujeme a chránime Vaše osobné údaje v súvislosti s našou webovou stránkou v akejkoľvek jazykovej verzii alebo lokalite (ďalej len „Webová stránka“). Vaše osobné údaje spracúvame v súvislosti s Vaším používaním Webovej stránky, registráciou na Webovej stránke, v súvislosti s priamym marketingom a v súvislosti s ukladaním súborov HTTP cookie na Vašom zariadení.

 1. Naša identita a kontaktné údaje

  1. My, ako prevádzkovateľ Vašich osobných údajov, sme Livesport s.r.o., so sídlom na Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Aspira Business Centre, IČO 274 33 722, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, sp. zn. C113331, Česká republika.

  2. Naše kontaktné údaje sú nasledovné: poštová adresa Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Aspira Business Centre, Česká republika, e-mailová adresa privacy@livesport.eu.

  3. Vymenovali sme osobu zodpovednú za ochranu údajov, na ktorú sa môžete obrátiť vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov a uplatňovaním vašich práv prostredníctvom e-mailu dpo@livesport.eu.

 2. SPRACÚVANIE V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM WEBOVEJ STRÁNKY A VAŠOU REGISTRÁCIOU

  1. Špecifikácia spracúvania pri používaní Webovej stránky. Ak používate Webovú stránku, spracúvame na nižšie uvedené účely B a C záznamy týkajúce sa Vášho používania Webovej stránky (IP adresa, Geo IP, údaje o operačnom systéme, type a verzii Vášho prehliadača a používateľské nastavenia Webovej stránky), ktoré sa získavajú automaticky pri používaní Webovej stránky, a informácie o veku, ak ste nám takéto informácie poskytli.

  2. Špecifikácia registrácie a spracúvania prihlásenia. Ak si pri používaní Webovej stránky vytvoríte účet alebo sa do Webovej stránky prihlásite pomocou predtým vytvoreného účtu z našich iných platforiem alebo produktov, budeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať pri používaní Webovej stránky na nižšie uvedené účely A, B a C, ako napr.:

   1. kontaktné údaje vrátane e-mailu, ktoré ste nám poskytli pri vytváraní svojho účtu;

   2. údaje o veku, ak sa vyžadujú pri registrácii alebo po prihlásení;

   3. údaje spojené s používaním funkcií Webovej stránky (napr. hlasovanie v anketách, alebo obľúbené tímy);

   4. pseudonymizovaný identifikátor na monitorovanie prevádzky Webovej stránky a nahlasovanie technických porúch, ďalšie pseudonymizované identifikátory, ktoré sme zaviedli na Vašu ochranu, a ak ste sa rozhodli zaregistrovať alebo prihlásiť do Webovej stránky prostredníctvom vášho existujúceho účtu u tretej strany (napr. Facebook, Gmail, Apple), spracúvame aj Vaše meno, fotografiu a pseudonymizovaný identifikátor vytvorený treťou stranou, ktorý poskytla takáto oprávnená tretia strana na prihlásenie;

  3. Účely spracúvania. Vaše osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu na nasledujúce účely:

   • Účel A: Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a nami alebo umožniť nám podniknúť kroky pred uzavretím takejto zmluvy v súvislosti s Vašou registráciou alebo prihlásením do Webovej stránky.

   • Účel B: Účelom spracúvania vyššie uvedených osobných údajov je zabezpečenie technickej prevádzky Webovej stránky, t. j. riadneho a bezproblémového fungovania Webovej stránky a s tým súvisiaceho odstraňovania nahlásených technických chýb a následnej optimalizácie (predchádzania chybám v budúcnosti) Webovej stránky.

    Posúdili sme, či je možné spracúvať Vaše osobné údaje na tento účel, a tiež sme vykonali potrebný test proporcionality, ktorý posudzuje záujmy na ochranu Vašich práv a naše záujmy. Dospeli sme k záveru, že vzhľadom na skutočnosť, že väčšina osobných údajov, ktoré spracúvame, je k dispozícii na iné účely, že používame pseudonymizované identifikátory, že odstraňovanie chýb je aj v záujme používateľa Webovej stránky, že následná optimalizácia Webovej stránky je v záujme všetkých používateľov Webovej stránky, nedomnievame sa, že by Vaše záujmy alebo základné práva a slobody na ochranu Vašich osobných údajov prevažovali nad našimi oprávnenými záujmami, ako je uvedené vyššie.

   • Účel C: Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie našich zákonných povinností, najmä v oblasti daní, účtovníctva a regulácie reklamy.

  4. Právny základ. Právnym základom spracúvania osobných údajov na každý účel je:

   1. na účel A, že takéto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy medzi Vami a nami alebo na to, aby sme mohli podniknúť kroky pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“).

   2. na účel B je náš oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia zabezpečenie technickej prevádzky Webovej stránky.

   3. na účel C je splnenie zákonných povinností podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

  5. Doba uchovávania. Vaše osobné údaje budú spracúvané:

   • na účel A po dobu troch (3) rokov od skončenia Vašej zmluvy;

   • na účel B počas trvania zmluvy, ak ste si u nás vytvorili účet, alebo po dobu 1 mesiaca po použití Webovej stránky, ak ste si účet nevytvorili, a

   • na účel C po dobu nevyhnutnú na splnenie zákonných povinností podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

  6. Ostatní príjemcovia. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť osoby, ktoré pre nás zabezpečujú technické činnosti, vrátane osôb, ktoré nám poskytujú hostingové služby a služby v oblasti vývoja softvéru, a ostatné spoločnosti v našej skupine (ďalej len „naša skupina“). V prípadoch, keď nám to ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy, môžu byť ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov aj príslušné orgány verejnej moci na účely plnenia svojich povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

  7. Vaše práva. Za podmienok stanovených v Nariadení a v závislosti od uvedených účelov máte právo požadovať, aby sme Vám poskytli prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania a právo na prenosnosť Vašich osobných údajov. Vezmite, prosím, na vedomie, že pred vyhovením takejto žiadosti Vás môžeme požiadať o overenie Vašej totožnosti.

   1. Ak máte podozrenie, že spracúvaním Vašich osobných údajov došlo alebo dochádza k porušeniu Nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä dozornému orgánu v členskom štáte EÚ, v ktorom máte obvyklý pobyt, pracovisko alebo v ktorom sa nachádza miesto údajného porušenia Nariadenia.

   2. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účel B. V prípade, že namietate proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účel B, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo Vašimi právami a slobodami, alebo ak sú tieto údaje potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

   3. Nie ste povinní poskytnúť nám svoje osobné údaje. Poskytnutie Vašich osobných údajov je však nevyhnutnou požiadavkou na účel A, t. j. na uzavretie a plnenie zmluvy, a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo plniť, čo Vám môže zabrániť vo využívaní niektorých funkcií a realizovaní nákupov v rámci Webovej stránky, ktoré sú dostupné len pre registrovaných používateľov. Spracúvanie Vašich osobných údajov na účel C je zákonnou požiadavkou v súvislosti s Vaším prípadným nákupom na Webovej stránke.

 3. SPRACÚVANIE SÚVISIACE S PRIAMYM MARKETINGOM PRE REGISTROVANÝCH POUŽÍVATEĽOV

  1. Špecifikácia spracúvania. Ak sa zaregistrujete na Webovej stránke alebo sa do Webovej stránky prihlásite pomocou predtým vytvoreného účtu z iných našich platforiem alebo produktov (ako náš zákazník), môžeme Vám v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi zasielať obchodné oznámenia (marketingové ponuky) týkajúce sa našich vlastných podobných služieb a na tento účel spracúvame:

   1. kontaktné údaje vrátane e-mailu, ktoré ste nám poskytli pri vytváraní svojho účtu;

   2. pseudonymizované identifikátory, ktoré sme zaviedli na Vašu ochranu, a ak ste sa rozhodli zaregistrovať alebo prihlásiť do Webovej stránky prostredníctvom svojho existujúceho účtu u tretej strany (napr. Facebook, Gmail, Apple), spracúvame aj pseudonymizovaný identifikátor, ktorý vygenerovala a poskytla takáto oprávnená tretia strana na prihlásenie;

   Toto spracúvanie osobných údajov nie je založené na Vašom súhlase, avšak máte právo kedykoľvek namietať proti tomuto spracúvaniu.

  2. Účel spracúvania. Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je zasielať Vám ako nášmu zákazníkovi obchodné oznámenia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  3. Právny základ. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je, že toto spracúvanie je nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

  4. Naše oprávnené záujmy. Náš oprávnený záujem vychádza zo skutočnosti, že ste naším zákazníkom (používateľom) a že sme Vám pri zhromažďovaní Vašich osobných údajov poskytli jasnú, zreteľnú, bezplatnú a jednoduchú možnosť odmietnuť používanie Vašich elektronických kontaktných údajov na zasielanie obchodných oznámení.

   1. Pri zasielaní obchodných oznámení postupujeme v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

   2. V bode 47 preambuly Nariadenia sa okrem iného uvádza, že „spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu možno považovať za oprávnený záujem“.

   3. Posúdili sme, či je spracúvanie Vašich osobných údajov na účely zasielania obchodných oznámení zákonné, a tiež sme vykonali potrebný test proporcionality, ktorý posudzuje záujmy na ochranu Vašich práv a naše záujmy. Dospeli sme k záveru, že vzhľadom na predchádzajúce splnenie predpokladov stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch na zasielanie obchodných oznámení a tiež vzhľadom na skutočnosť, že ďalšie zasielanie obchodných oznámení môžete kedykoľvek odmietnuť, sa nedomnievame, že by Vaše záujmy alebo základné práva a slobody na ochranu osobných údajov, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli, prevažovali nad našimi oprávnenými záujmami na zasielanie obchodných oznámení.

   4. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a na to, že môžete odôvodnene očakávať, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na účely zasielania obchodných oznámení, považujeme náš oprávnený záujem za právny základ na spracúvanie Vašich osobných údajov na účely zasielania obchodných oznámení.

  5. Doba uchovávania. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu troch (3) rokov od ukončenia Vašej zmluvy, najdlhšie však dovtedy, kým nevznesiete námietku alebo inú podobnú požiadavku voči spracúvaniu osobných údajov na účely zasielania obchodných oznámení z našej strany, vrátane uplatnenia Vášho práva na vymazanie osobných údajov.

  6. Ďalší príjemcovia. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov sú osoby, ktoré pre nás poskytujú marketingové služby v súlade s našimi pokynmi, osoby prevádzkujúce našu webovú stránku alebo mobilné aplikácie (spracovatelia údajov) a iné spoločnosti v našej skupine.

  7. Vaše práva. V súlade s podmienkami Nariadenia máte právo požadovať, aby sme Vám poskytli prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov.

   1. Ak máte podozrenie, že spracúvaním Vašich osobných údajov došlo alebo dochádza k porušeniu Nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä dozornému orgánu v členskom štáte EÚ, v ktorom máte obvyklý pobyt, pracovisko alebo v ktorom sa nachádza miesto údajného porušenia Nariadenia.

   2. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania, ak sa profilovanie týka takéhoto priameho marketingu. Ak budete namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, Vaše osobné údaje sa už na takéto účely nebudú spracúvať.

 4. SPRACÚVANIE SÚVISIACE S PRIAMYM MARKETINGOM (S VAŠÍM SÚHLASOM)

  1. Špecifikácia spracúvania. S Vaším súhlasom spracúvame Vaše

   1. kontaktné údaje vrátane e-mailu, ktoré ste nám poskytli pri vytváraní svojho účtu;

   2. informácie o veku, ak ste nám ich poskytli;

   3. pseudonymizované identifikátory, ktoré sme zaviedli na Vašu ochranu, a ak ste sa rozhodli zaregistrovať alebo prihlásiť do Webovej stránky prostredníctvom existujúceho účtu u tretej strany (napr. Facebook, Gmail, Apple), spracúvame aj pseudonymizovaný identifikátor, ktorý vygenerovala a poskytla takáto oprávnená tretia strana na prihlásenie;

   4. údaje o Vašom používaní Webovej stránky (napr. IP adresa a Geo IP) a údaje o Vašom zariadení (napr. operačný systém, prehliadač a verzia prehliadača), ktoré sa automaticky zhromažďujú pri používaní Webovej stránky;

   na účely zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk) propagujúcich nás, našu skupinu alebo tretie strany alebo na účely vykonávania iných marketingových aktivít voči Vám vrátane marketingového profilovania. Toto spracúvanie osobných údajov je založené na Vašom výslovnom súhlase, ktorý máte právo kedykoľvek odvolať.

  2. Účel spracúvania. Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít voči Vám vrátane marketingového profilovania.

  3. Právny základ. Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je Váš súhlas, ktorý ste nám udelili v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

  4. Doba uchovávania. Vaše osobné údaje budeme spracúvať (uchovávať) po dobu štyroch (4) rokov od získania Vášho súhlasu so spracúvaním a spracúvanie sa ukončí, ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na tento účel.

  5. Ďalší príjemcovia. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov sú osoby, ktoré pre nás poskytujú marketingové a reklamné služby, najmä tu uvedené subjekty, ako aj osoby, ktoré prevádzkujú našu webovú stránku alebo mobilnú aplikáciu, a ostatné spoločnosti v našej skupine (spracovatelia údajov) a najviac používané sociálne siete, ako sú Facebook, Twitter, LinkedIn (ako prevádzkovatelia, prípadne spoloční prevádzkovatelia).

  6. Vaše práva. Za podmienok stanovených v Nariadení máte právo požadovať, aby sme Vám poskytli prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania a právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

   1. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Tým nie je dotknutá zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete odvolať kliknutím na hypertextový odkaz uvedený v ktoromkoľvek nami odoslanom obchodnom oznámení alebo zaslaním e-mailovej správy na našu kontaktnú e-mailovú adresu (pozri článok 1.2 týchto Informácií).

   2. Ak máte podozrenie, že spracúvaním Vašich osobných údajov došlo alebo dochádza k porušeniu Nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä dozornému orgánu v členskom štáte EÚ, v ktorom máte obvyklý pobyt, v ktorom pracujete alebo v ktorom sa nachádza miesto údajného porušenia.

   3. Nie ste povinný poskytnúť osobné údaje. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy.

 5. SPRACÚVANIE SÚVISIACE S UMIESTNENÍM SÚBOROV HTTP COOKIE vo vašom zariadení

  1. Špecifikácia spracúvania. Prostredníctvom lišty súborov cookie umiestnenej na Webovej stránke (ďalej len „Lišta“) nám môžete udeliť súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v súvislosti s ukladaním súborov http cookie vo Vašom zariadení.

   V Prahe dňa 09. 10. 2023

  2. Účel spracúvania. Účely spracúvania osobných údajov sa líšia v závislosti od povahy uložených súborov cookie a podrobnejšie informácie Vám budú poskytnuté v rámci Lišty alebo v inom nami zverejnenom dokumente.

  3. Právny základ. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je súhlas, ktorý ste nám udelili v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

  4. Doba uchovávania. Informácie o dobe uchovávania osobných údajov v súvislosti s ukladaním jednotlivých súborov cookie sa líšia v závislosti od povahy uložených súborov cookie a podrobnejšie informácie Vám budú poskytnuté v rámci Lišty alebo v inom nami zverejnenom dokumente.

  5. Ostatní príjemcovia. Kategórie príjemcov osobných údajov sa líšia v závislosti od povahy uložených súborov cookie a podrobnejšie informácie Vám budú poskytnuté v rámci Lišty alebo v inom nami zverejnenom dokumente.

  6. Vaše práva. Za podmienok stanovených v Nariadení máte právo požadovať, aby sme Vám poskytli prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania a právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

   1. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Tým nie je dotknutá zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas môžete odvolať prostredníctvom Webovej stránky.

   2. Ak máte podozrenie, že spracúvaním Vašich osobných údajov došlo alebo dochádza k porušeniu Nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä dozornému orgánu v členskom štáte EÚ, v ktorom máte obvyklý pobyt, kde pracujete alebo kde sa nachádza miesto údajného porušenia Nariadenia.

   3. Nie ste povinný poskytnúť osobné údaje. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy.

 6. BEZPEČNOSŤ VAŠICH INFORMÁCIÍ

  1. Na ochranu Vašich osobných údajov používame administratívne, technické a faktické bezpečnostné opatrenia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 7. ĎALŠIE INFORMÁCIE

  1. Automatizované rozhodovanie. Nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie v zmysle článku 22 Nariadenia.

  2. Konanie tretích strán. Nie sme zodpovední za konanie tretích strán, ktorým poskytnete osobné alebo citlivé údaje, a nemáme právomoc riadiť ani kontrolovať zasielanie ponúk tretích strán. Ak si už neželáte dostávať korešpondenciu, e-maily alebo iné oznámenia od tretích strán, obráťte sa priamo na takúto tretiu stranu.

 8. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EÚ

  1. Nemáme v úmysle cielene uskutočňovať prenos Vašich osobných údajov do tretej krajiny (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii, avšak niektorí naši partneri, ako napríklad ostatní vyššie uvedení príjemcovia osobných údajov, môžu mať sídlo v krajinách mimo EÚ alebo ukladať údaje na serveroch mimo EÚ. V takýchto prípadoch môže dôjsť k „prenosu Vašich údajov do tretích krajín (do krajiny mimo EÚ)“ v zmysle Nariadenia vrátane krajín, pri ktorých Európska komisia ešte nerozhodla o primeranej ochrane zhodnej s právom EÚ. V takýchto prípadoch zabezpečíme, aby Vaše osobné údaje boli spracúvané a chránené v súlade s našimi štandardnými podmienkami ochrany údajov, ale aj prostredníctvom primeraných záruk stanovených v článku 46 Nariadenia, ktoré sú k dispozícii napríklad tu.

 9. ZMENY A DOPLNENIA

  1. Budeme Vás informovať o všetkých zmenách týchto Informácií.

  2. Odporúčame Vám, aby ste pravidelne kontrolovali tieto Informácie, aby ste si boli vedomí svojich práv.

Livesport s.r.o.